browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Acțiuni de animare pe teritoriul GAL| Prezentarea măsurilor

Posted by on aprilie 26, 2017

sigle3.jpg

Grupul de Acțiune Locală Ținutul Argeșul de Mijloc organizează acțiuni de animare pe teritoriul GAL, în perioada 22 Martie-22 Aprilie, pentru a prezenta potențialilor beneficiari și comunității din cele 14 unități teritorial-administrative cele 10 măsuri din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL prin care aceștia pot aplica pentru obținerea unor fonduri publice nerambursabile în valoare totală de 2.059.883,31 euro.
MEMBRI ASOCIAȚI în scopul accesării și implementării măsurii 19-Dezvoltare locală LEADER -din PNDR 2014-2020-9 sub-măsurile 19.2, 19.2. 19.4 din sectorul public sunt: orașul Stefanesti și comunele Maracineni, Micesti, Balilesti, Budeasa, Merisani, Malureni, Baiculesti, Ciofrangeni, Poienarii de Argeș, Morărești, Daramanesti, Golești (jud Vâlcea), Milcoiu (jud Vâlcea), Școala Gimnazială Constantin Brâncoveanu (Stefanesti), Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultură Maracineni.
Cele 10 măsuri aferente Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL sunt următoarele:
1. M1/2A-Modernizarea exploatațiilor agricole

Tipul măsurii: Investiții

Beneficiari direcţi: Persoana fizică autorizată, Intreprinderi individuale, Intreprinderi familiale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare); Societate în nume colectiv – SN ; Societate în comandită simplă – SCS; Societate pe acţiuni – SA; Societate în comandită pe acţiuni – SCA; Societate cu răspundere limitată – SRL; Societate comercială cu capital privat; Institutele de cercetare; Societate agricolă; Societate cooperativă agricolă; Cooperativă agricolă.

Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile
Cheltuielile eligibile vor respecta prevederile art. 45 și 46 din R (UE) nr. 1305/2013 și art. 13 din R Delegat (UE) nr. 807/2014 și se referă la:
Construcţia, extinderea, modernizarea și dotarea construcțiilor din cadrul fermei, destinate activității productive, inclusiv căi de acces în fermă, irigații în cadrul fermei și racordarea fermei la utilități; Amenajarea și dotarea spațiilor de desfacere și comercializare, precum și alte cheltuieli de marketing, în cadrul unui lanț alimentar integrat; Achiziţionarea, inclusiv prin leasing de maşini/utilaje şi echipamente noi, în limita valorii de piaţă a bunului respectiv; Achiziționarea, inclusiv prin leasing, de mijloace de transport compacte, frigorifice, inclusiv remorci și semiremorci specilizate în scopul comercializării produselor agricole în cadrul unui lanț alimentar integrat; Cheltuieli generate de înființarea plantațiilor pentru struguri de masă și alte culturi perene (cu condiția ca materialul de plantare să fie certificat), cu excepția cheltuielilor eligibile în cadrul subprogramului pomicol și a celor susținute prin Pilonul I (PNS 2014‐2018): Cheltuieli determinate de conformarea cu standardele comunitare în cazul tinerilor fermieri în conformitate cu art 17 (5) și investiții determinate de conformare cu noile standarde** (prevăzute în secțiunea ”Lista noilor cerințe impuse de legislația Uniunii”) în cazul modernizării exploatațiilor agricole conform art. 17 (6); Achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci. Tipurile de actiuni au fost stabilite cu respectarea prevederilor din HG nr. 226/2015, Regulamentele (UE) nr. 1305/2013, nr. 1303/2013, PNDR – cap. 8.1 şi fişa tehnică a Sm 19.2 conform prevederilor din Ghidul Solicitantului, aprobat prin OMADR nr. 295/2016.
Cheltuieli neeligibile specifice: Achiziţia de clădiri; Construcția și modernizarea locuinței; Achiziția de drepturi de producție agricolă, de drepturi la plată, animale, plante anuale și plantarea acestora din urmă; Cheltuielile generate de investițiile în culturi energetice din specii forestiere cu ciclu scurt de producție (inclusiv cheltuielile cu achiziționarea materialului săditor și lucrarile aferente înființării acestor culturii); Cheltuielile cu întreținerea culturilor agricole.
Sprijinul public nerambursabil maxim este de 200.000 euro/proiect. Intensitatea sprijinului nerambursabil este de 50% si se va putea majora cu 20 puncte procentuale suplimentare, 90% în cazul fermelor mici și medii (cu dimensiunea până la 250.000 SO), respectiv 70% în cazul fermelor având între 250.000 și 500.000 SO, în cazul:
Investiţiilor realizate de tinerii fermieri, cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii cererii de finanţare (așa cum sunt definiți la art. 2 al R (UE) nr. 1305/2013 sau cei care s‐au stabilit în cei cinci ani anteriori solicitării sprijinului, în conformitate cu anexa II a R 1305);
Proiectelor integrate;
Operațiunilor sprijinite în cadrul PEI;
Investițiilor legate de operațiunile prevăzute la art. 28 (Agromediu) și art. 29 (Agricultura ecologică) din R(UE) nr. 1305/2013; • Investiții în zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice, menționate la art. 32 R(UE) nr. 1305/2013;
Valoare finantare prevazuta: 234.408 euro.
Valoarea proiectelor poate fi cuprinsă între 5.000 – 200.000 Euro.

2. M2/2B-Instalarea tinerilor fermieri

Tipul masurii: Sprijin forfetar
Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru implementarea obiectivelor prevăzute în planul de afaceri pentru a facilita tânărului fermier începerea activităților agricole.
Beneficiari direcţi:
‐ persoană fizică înregistrată şi autorizată în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare: individual şi independent, ca persoană fizică autorizată;
– ca întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale;
– ca întreprinzător titular al unei întreprinderi familiale;
‐ asociat unic şi administrator al unei societăţi cu răspundere limitată – SRL, înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
‐ asociat majoritar (majoritate absolută 50%+1) și administrator al unei societăţi cu răspundere limitată – SRL, înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile
Sprijinul se acordă în vederea facilitării stabilirii tînărului fermier în baza Planului de Afaceri (PA). Toate cheltuielile propuse în PA, inclusiv capitalul de lucru şi activităţile relevante pentru implementarea corectă a PAaprobat pot fi eligibile, indiferent de natura acestora. Tipurile de actiuni au fost stabilite cu respectarea prevederilor din HG nr. 226/2015, Regulamentele (UE) nr. 1305/2013, nr. 1303/2013, PNDR – cap. 8.1 şi fişa tehnică a Sm 19.2 conform prevederilor din Ghidul Solicitantului, aprobat prin OMADR nr. 295/2016.
Ponderea maximă a intensităţii sprijinului public neramburasabil din totalul cheltuielilor eligibile este de 100% iar valoarea unui proiect va fi de 40.000 euro pentru exploatațiile între 12.000 S.O. și 29.999 S.O. Valoare finantare prevazuta: 200.000 euro.

3. M3/3A-Procesarea produselor agricole

Tipul măsurii: InvestitiiBeneficiari direcţi: Persoana fizică autorizată (înfiinţată în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare); Intreprinderi individuale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare); Intreprinderi familiale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare); Societate în nume colectiv – SNC (înfiinţată în bazaLegii nr.31/1990 republicată, cumodificările și completările ulterioare); Societate în comandită simplă – SCS (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare); Societate pe acţiuni – SA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu modificarile și completările ulterioare); Societate în comandită pe acţiuni – SCA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare); Societate cu răspundere limitată – SRL (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare); Societate comercială cu capital privat (înfiinţată în baza Legii nr. 15/ 1990, cu modificarile şi completările ulterioare); Institutele de cercetare – dezvoltare, precum și centrele, staţiunile şi unitățile de cercetare‐dezvoltare și didactice din domeniul agricol cu personalitate juridică, de drept public sau privat (înfiinţate în baza Hotărârii de Guvern de înființare și funcționare specifice , în cazul celor de drept public, și în baza statutului de funcționare, în cazul celor de drept privat) Societate agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 36/ 1991 cu modificările și completările ulterioare); Societate cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 1/ 2005 cu modificările și completările ulterioare, iar investiţiile realizate să deservească interesele propriilor membri); Cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 566/ 2004, art.6, lit.e) cu modificările și completările ulterioare, iar investiţiile realizate să deservească interesele propriilor membri.

Acţiuni eligibile: inființarea, extinderea și/sau modernizarea și dotarea unităților de procesare, inclusiv investiții privind marketingul produselor (ex. etichetare, ambalare);inființarea, extinderea și/sau modernizarea de rețelele locale de colectare, recepție, depozitare, condiționare, sortare și capacități de ambalare; imbunătăţirea controlului intern al calităţii și conformarea cu noile standarde impuse de legislația europeană pentru prelucrarea și comercializarea produselor agroalimentare; producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile (solară, eoliană, geotermală), a energiei produsă cu ajutorul pompelor de căldură, în cadrul unității procesatoare exclusiv pentru consumul propriu și investiții pentru îmbunătățirea eficienţei energetice, ca și operaţiuni din cadrul unui proiect mai mare de investiţii; Investiții în active necorporale pentru: organizarea şi implementarea sistemelor de management a calităţii şi de siguranţă alimentară, dacă sunt în legătură cu investiţiile corporale ale proiectului; achiziționarea de tehnologii (know‐how), patente şi licenţe pentru pregătirea implementării proiectului; achiziţionarea de software, identificat ca necesar în documentația tehnico‐economică a proiectului
Acțiuni neeligibile: producția de biocombustibili și peleți, investiţiile pentru unităţi de ecarisaj, producţia și comercializarea produselor vinicole sprijinite prin Programul naţional de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014‐2018, cu modificările și completările ulterioare, procesarea și comercializarea produselor agricole finanțate în cadrul subprogramului pomicol, procesarea produselor pescărești Tipurile de actiuni au fost stabilite cu respectarea prevederilor din HG nr. 226/2015, Regulamentele (UE) nr. 1305/2013, nr. 1303/2013, PNDR – cap. 8.1 şi fişa tehnică a Sm 19.2 conform prevederilor din Ghidul Solicitantului, aprobat prin OMADR nr. 295/2016.
Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile R(CE) nr. 1407/2013 cu privire la sprijinul de minimis, nu va depăşi 200.000 euro/beneficiar pe 3 ani fiscali şi este de: 50.000 de euro/proiect, cu posibilitatea majorării sprijinului la valoarea de 200.000 euro/proiect în cazul activităţilor de producţie, servicii medicale, sanitar‐veterinare şi de agroturism, pe baza unui Plan de Afaceri. Valoare finantare prevazuta: 289.633 euro. Valoarea proiectelor poate fi cuprinsă între 5.000 – 200.000 Euro.
4. M4/3A-Sprijin pentru înființarea și dezvoltarea de structuri asociative

Tipul măsurii: servicii

Beneficiari direcți: ONG‐uri, înființate conform legislației în vigoare. Beneficiarii direcți își asumă crearea prin intermediul acestui proiect înființarea unei structuri asociative de tip: • Cooperativă agricolă (înființată în baza Legii nr. 566/ 2004, art.6, lit. e) cu

modificările și completările ulterioare) de pe teritoriul G.A.L., iar investițiile realizate să deservească interesele propriilor membri; • Societate agricolă (înființată în baza Legii nr. 36/ 1991 cu modificările și completările ulterioare) de pe teritoriul G.A.L.; • Societate cooperativă agricolă (înființată în baza Legii nr. 1/2005 cu modificările și completările ulterioare, iar investițiile realizate să deservească interesele propriilor membri) de pe teritoriul G.A.L.
Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
Acțiuni eligibile: Acțiuni de înființare (premergătoare): analize a potențialului de producție, elaborare studii de piață, consultanță în elaborarea planului de afaceri, consultanță în elaborarea documentelor constitutive (fiscală și juridică), organizarea întâlnirilor comunitare, facilitare comunitară, activități demonstrative. Acțiuni de creștere a capacității: organizare sesiuni de instruire în managementul structurilor asociative; organizare vizite de studiu; consultanță în diversificarea produselor și serviciilor; creșterea capacității pentru furnizarea de servicii specifice; consultanță în crearea de noi parteneriate cu alte entități similare care să contribuie la formarea unei rețele; consultanță tehnică și juridică; Acțiuni de promovare: elaborarea de materiale informative relevante structurilor asociative; organizarea de evenimente de promovare (degustări, târguri, schimburi de experiențe; elaborarea de suporturi de curs; crearea de marcă. Acțiuni de funcționare: monitorizarea și raportarea periodică; elaborare strategii de promovare și planificare strategică pentru funcționare; consultanță financiară (dezvoltarea unui model de gestiune adaptat); consultanță în atragerea de fonduri.
Acțiuni neeligibile:‐ achizitie teren Costuri eligibile: ‐ onorariile prestatorului (inclusiv salariile, cazare, masă și transport); ‐ cheltuieli pentru derularea acțiunilor, după cum urmează: cazare, masă și transport participanți, după caz; materiale didactice și consumabile; materiale de informare și promovare; închirierea de echipamente necesare; închirierea de spatii pentru susținerea acțiunilor; ‐ onorariu personalului dedicat structurii asociative; ‐ costuri administrative aferente proiectului (chirie, telefonie, curent electric etc); ‐ alte cheltuieli strict legate de implementarea acțiunilor de informare și facilitare;
‐ elaborarea studiilor și planurilor de marketing asociate proiectului, inclusiv analize de piață, conceptul de marketing etc.; ‐ costurile de funcționare a cooperativei/asociației agricole nou înființate se efectuează după semnarea contractului) ‐ maxim 20% din proiect. Cheltuieli neeligibile: ‐ comisioane bancare, acizitii teren Tipurile de actiuni au fost stabilite cu respectarea prevederilor din HG nr. 226/2015, Regulamentele (UE) nr. 1305/2013, nr. 1303/2013, PNDR – cap. 8.1 şi fişa tehnică a Sm 19.2 conform prevederilor din Ghidul Solicitantului, aprobat prin OMADR nr. 295/2016.
Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile. Buget faza 1 (animare, dezvoltare plan de afaceri): 15.000 Euro Buget faza 2 (înregistrare, asigurarea viabilității, auto sustenabilitate): 35.000 Euro Valoare finantare prevazuta: 50.000 euro. Suma maximă alocată unui proiect este de 50.000 Euro, suma totală alocată măsurii este de 50.000 Euro.
5. M5/6A-Sprijinirea înființării de noi activități economice non-agricole
Tipul masurii: Sprijin forfetar

Beneficiari direcţi: • Fermierii sau membrii unei gospodarii agricole din spațiul rural, care își diversifică activitatea prin înființarea unei activități non‐agricole pentru prima dată; • Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile; • Micro‐întreprinderi și întreprinderile mici din spațiul rural, care își propun activități non‐agricole, pe care nu le‐au mai efectuat până la data aplicării sprijinului • Micro‐întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii Cererii de Finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii proiectului(start‐ups).

Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile
Sunt eligibile toate cheltuielile prevăzute pentru atingerea activităţilor prevăzute în Planul de afaceri. Toate cheltuielile propuse prin Plan, inclusiv capitalul de lucru şi capitalizarea întreprinderii şi activităţile prevăzute pentru implementarea corectă a Planului de afaceri aprobat, pot fi eligibile, indifferent de natura acestora.
Tipuri de actiuni eligibile: ‐ activitati de productie: fabricare produse textile, imbracaminte, articole de marochinarie, articole de hartie si carton, activitati de prelucrare produse lemnoase, industrie metalurgica, fabricare constructii metalice, masini, utilaje si echipamente, fabricare produse electrice, electronice, productia si utilizarea energiei din surse regenerabile pentru desfasurarea propriei activitati, ca parte integrata a proiectului etc; ‐ activitati mestesugaresti: artizanat, olarit, brodat, prelucrare manuala a fierului, lanii, lemnului, pielii etc; ‐ activitati turistice: servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement si alimentatie publica; ‐ servicii: medicale, sociale, sanitar‐veterinare, reparatii masini unelte, obiecte casnice, consultanta, contabilitate, juridice, audit, servicii in tehnologia informatiei si servicii informatice, servicii tehnice, administrative, alte servicii destinate populatiei din spatiul rural.
Nu sunt eligibile achizitia de utilaje agricole si echipamente second‐hand. Tipurile de actiuni au fost stabilite cu respectarea prevederilor din HG nr. 226/2015, Regulamentele (UE) nr. 1305/2013, nr. 1303/2013, PNDR – cap. 8.1 şi fişa tehnică a Sm 19.2 conform prevederilor din Ghidul Solicitantului, aprobat prin OMADR nr. 295/2016.
Sume aplicabile şi rata sprijinului Pentru proiecte de tip start‐up: • Cuantumul sprijinului este de 50.000 de euro/proiect pentru proiectele de servicii; • Cuantumul sprijinului este de 70.000 de euro/proiect în cazul activităților de producție, servicii medicale, sanitar‐veterinare agroturism și de agrement. Sprijinul pentru înfiinţarea de activităţi nonagricole în zone rurale se va acorda, sub formă de primă, în două tranşe astfel: • 70% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare; • 30% in cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a planului de afaceri, fără a depăși cinci ani de la semnarea deciziei de finanțare. Perioada de implementare a Planului de Afaceri este de maximum 5 ani si include controlul implementării corecte precum și plata ultimei tranșe. În cazul neimplementării corecte a planului de afaceri, sumele plătite, vor fi recuperate proporțional cu obiectivele nerealizate Valoare finantare prevazuta: 190.000 euro.
6. M6/6A-Investiții pentru crearea și dezvoltarea de activități neagricole
Tipul masurii: Investitii/servicii
*Fermieri sau membrii unor gospodării agricole care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activități non‐agricole în zona rurală în cadrul întreprinderii deja existente încadrabile în categoria microîntreprinderi și întreprinderi mici, cu excepția persoanelor fizice neautorizate. *Intreprinderi sociale
*Cooperative
Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile
Pentru proiecte de investiţii
• Construcţia, extinderea și/sau modernizarea și dotarea clădirilor; • Achiziţionarea și costurile de instalare, inclusiv în leasing de utilaje, instalaţii și echipamente noi; • Investiții intangibile: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci. • Înfiinţarea/modernizarea de firme de profil non‐agricol • înfiinţarea de ateliere/cooperative meşteşugăreşti Nu sunt eligibile utilaje agricole si echipamente second‐hand.
Pentru proiecte de servicii
•Construcţia, extinderea și/sau modernizarea și dotarea agropensiunilor și a altor structuri de primire turistică (camping, sat de vacanță, bungalow‐uri, etc.) •Înfiinţarea/modernizarea/dotarea de activități de agrement/recreative (trasee turistice; parcuri tematice de tip paint‐ball, aventuri,amenajări areale de echitație, etc; centre închiriere echipamente sportive –biciclete,ATV‐uri, undițe,schi‐uri, etc; )* *ATENȚIE – pentru activitățile de agrement și recreative sunt eligibile doar construcții de tipul – birou/spațiu de depozitare echipamente, vestiare și montarea de echipamente specifice amenajării necesare desfășurării activității (de ex. obstacole pentru echitație, sisteme de scripeți parc de aventuri, etc.)
Activitati neeligibile: ‐ prestarea de servicii agricole; ‐ procesarea si comercializarea produselor prevazute in Anexa 1 din Tratat; ‐ productia de electricitate din biomasa ca si activitate economica. Tipurile de actiuni au fost stabilite cu respectarea prevederilor din HG nr. 226/2015, Regulamentele (UE) nr. 1305/2013, nr. 1303/2013, PNDR – cap. 8.1 şi fişa tehnică a Sm 19.2 conform prevederilor din Ghidul Solicitantului, aprobat prin OMADR nr. 295/2016.
Sume aplicabile şi rata sprijinului Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 70%. Pentru solicitantii care desfasoara activitati de productie, servicii medicale, sanitar‐veterinare si agroturism precum si pentru fermierii care‐si diversifica activitatea de baza agricola prin dezvoltarea de activitati non ‐agricole intensitatea sprijinului este de 90%. Valoare finantare prevazuta: 189.232 euro. Valoarea sprijinului nerambursabil poate fi cuprinsă între 5000 Euro şi 189.232 Euro.
7. M7/6A-Investiții pentru ocuparea grupurilor marginalizate
Tipul masurii: investitii, servicii
Beneficiari direcţi
1. formele juridice stabilite de Legea 219/2015, care pot derula activitățile economice;
2. Beneficiari care asigură realizarea infrastructurii necesare pentru derularea activităților economiei sociale: autoritățile publice locale, asociații de dezvoltare intercomunitară, composesorate
Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile
Pentru proiecte de investiţii
1.Construirea, amenajarea și dotarea spațiilor de lucru pentru economie socială
2.Investiții pentru producerea și comercializarea produselor non‐agricole, cum ar fi: fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie și carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activități de prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente; fabricare produse electrice, electronice, producerea de produse electrice, electronice, și metalice, mașini, utilaje și echipamente, producția de carton etc.;
3.Investiții pentru activități meșteșugărești, cum ar fi: Activități de artizanat și alte activități tradiționale non‐agricole (olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.)
Pentru proiecte de servicii
1. Sprijinirea activităților de producție prin efectuarea studiilor de piață, de îmbunătățire a procesului de muncă, a planului de marketing
2. Formarea profesională a forței de muncă
Tipurile de actiuni au fost stabilite cu respectarea prevederilor din HG nr. 226/2015, Regulamentele (UE) nr. 1305/2013, nr. 1303/2013, PNDR – cap. 8.1 şi fişa tehnică a Sm 19.2 conform prevederilor din Ghidul Solicitantului, aprobat prin OMADR nr. 295/2016.
Sume aplicabile şi rata sprijinului
Justificare Economia socială este definită ca o activitate negeneratoare de profit. Astfel pentru proiecte care vizează direct demararea activității economice sociale, intensitatea va fi de 100%. În cazul în care se realizează numai infrastructura necesară, care va fi cedată unei persoane terțe pe baza unui contract, intensitatea va fi de 90%. În cazul în care beneficiarul va înființa, în condițiile legii, o formă juridică proprie conform legii 219, și astfel va implementa și funcționarea întreprinderii, intensitatea va fi de 100%.
Ponderea maximă a intensității sprijinului public nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile este de până la 100% pentru proiecte care privesc implementarea economiei sociale și asigurarea funcționării. În cazul în care proiectul prevede numai realizarea infrastructurii necesare, intensitatea sprijinului este de 90%. Valoarea unui proiect înaintat de o autoritate publică locală va fi de maximum 100.000 de euro, iar pentru solicitanți privați de 70.000 euro (sumă nerambursabilă). Se recomandă aplicarea unei contribuții private pentru responsabilizarea beneficiarilor. Valoare finantare prevazuta: 100.000 euro.
8. M8/6B-Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică
Tipul masurii: Servicii/Investitii
Beneficiari direcţi:
– autorităţi publice locale şi asociaţiile acestora (ADI‐uri)
– ONG‐uri
Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile
Acţiuni eligibile:
Înfiinţarea şi modernizarea (inclusiv dotarea) creşelor, precum şi a centrelor de tip after‐school, numai a celor din afara incintelor unităţilor şcolare în condiţiile în care acestea se adresează grupurilor vulnerabile şi/sau romilor care vor fi integraţi în grupuri mixte pentru a se evita segregarea;
Achiziționarea utilajelor, echipamentelor pentru serviciile publice locale în cadrul primăriilor în condiţiile în care acestea nu au mai primit finanţare pentru o astfel de investiţie;
Înființarea, amenajarea spațiilor publice de agrement pentru populația rurală • Înființarea/dezvoltarea și dotarea infrastructurii de valorificare a produselor locale • Înființarea și/sau extinderea rețelei publice de iluminat;
Înființarea și/sau extinderea sistemelor de supraveghere;
Înființarea, modernizarea și/sau dotarea infrastructurii de agrement și turistic de uz public conform specificului local ‐ prin acest tip de proiecte nu pot fi finantate infrastructuri de tip rezidential;
‐ proiectele de infrastructura sociala trebuie sa asigure functionarea prin operationalizarea infrastructurii de catre o entitate acreditata ca furnizor de servicii sociale;
‐ trebuie sa se evite segregarea;
‐ trebuie asigurata sustenabilitatea proiectelor din surse proprii sau prin finantare prin Axa 5 POCU, prin depunerea unui proiect distinct cu respectarea conditiilor specifice POCU. Nu sunt eligibile utilaje agricole si echipamente second‐hand. Tipurile de actiuni au fost stabilite cu respectarea prevederilor din HG nr. 226/2015, Regulamentele (UE) nr. 1305/2013, nr. 1303/2013, PNDR – cap. 8.1 şi fişa tehnică a Sm 19.2 conform prevederilor din Ghidul Solicitantului, aprobat prin OMADR nr. 295/2016.
Sume aplicabile şi rata sprijinului Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publică, negeneratoare de venit. Valoare finantare prevazuta: 400.000 euro.

9. M9/6B-Investiții în crearea și dezvoltarea infrastructurii culturale și de agrement
Tipul masurii: Investitii
Beneficiari direcţi:
– autorităţi publice locale şi asociaţiile acestora (ADI‐uri)
– ONG‐uri
Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile
Acţiuni eligibile
Modernizarea, renovarea şi/sau dotarea căminelor culturale;
Înfiinţarea şi modernizarea (inclusiv dotarea) terenurilor de sport şi zone de agreement;
Amenajare loc de picnic
Cheltuieli neeligibile
Contribuţia în natură;
Costuri privind închirierea de maşini, utilaje, instalaţii şi echipamente;
Costuri operaţionale inclusiv costuri de întreţinere şi chirie.
Tipurile de actiuni au fost stabilite cu respectarea prevederilor din HG nr. 226/2015, Regulamentele (UE) nr. 1305/2013, nr. 1303/2013, PNDR – cap. 8.1 şi fişa tehnică a Sm 19.2 conform prevederilor din Ghidul Solicitantului, aprobat prin OMADR nr. 295/2016.
Sume aplicabile şi rata sprijinului
Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publică, negeneratoare de venit și nu va depăși 50.000 euro/ proiect. Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi 80% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit și nu va depăși 50.000 euro. Pentru proiectele generatoare de venit, se va aplica Schema de minimis aferentă măsurii
Valoare finantare prevazuta: 306.175 euro

10.M10/6B -Investiții pentru educația copiilor din grupurile marginalizate
Tipul masurii: Servicii
Beneficiari direcţi: Comune, Asociații și fundații, grădinițe particulare
Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile
Pentru proiecte de investiţii:
Asigurarea infrastructurii necesare pentru educație preșcolară: construirea, modernizarea, clădirilor; amenajarea terenurilor; dotarea clădirilor.
Pentru proiecte de servicii:
Asigurarea infrastructurii necesare pentru educație preșcolară: construirea, modernizarea, clădirilor; amenajarea terenurilor; dotarea clădirilor;
Activități educative: achiziționarea de echipamente; achiziționare de rechizite; programe speciale (conform unei analize de nevoi locale); transporturi ocazionale în vederea realizării programelor speciale (vizite, excursii, etc.)
Alte tipuri de activități pentru copii și părinți: organizarea activităților de sărbătoare; cursuri pentru părinți pe diferite teme legate de familie, economie, igienă, planificare familiară, etc.
Alte activități: realizare de materiale informative și promoționale; realizare de materiale educaționale; realizare de studii și evaluări.
Tipurile de actiuni au fost stabilite cu respectarea prevederilor din HG nr. 226/2015, Regulamentele (UE) nr. 1305/2013, nr. 1303/2013, PNDR – cap. 8.1 şi fişa tehnică a Sm 19.2 conform prevederilor din Ghidul Solicitantului, aprobat prin OMADR nr. 295/2016.
Sume aplicabile şi rata sprijinului: Ponderea maximă a intensității sprijinului public nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile este de 100% pentru proiecte înaintate de comune sau organizații non‐guvernamentale, iar în cazul beneficiarilor privați intensitatea sprijinului este de 90%. Valoare finantare prevazuta: 100.000 euro
Sesiunea de depunere a proiectelor se va deschide în luna mai. Pentru mai multe detalii, ne puteți contacta la: galargesul@yahoo.com; www.gal-tam.ro; telefon: 0755894665