browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Arhiva

Erata raport 529 -16.10.2018 (20.03.2019)

Erata raport 137 -18.03.2019 (20.03.2019)

Raport Selectie M8.6B 18.03.2019

Raport selectie suplimentar nr. 136 – 18.03.2019 -masura M5.6A

Calendar Apeluri Selectie revizuit 14.03.2019

ARHIVA GHIDURILE SOLICITANTULUI – VERSIUNEA 2018

GHIDUL SOLICITANTULUI M1.2A „Modernizarea exploatațiilor agricole” + ANEXE VERS APRILIE 2018

GHIDUL SOLICITANTULUI M2.2B INSTALARE TINERI FERMIERI + ANEXE VERS. FEBR. 2018

GHIDUL SOLICITANTULUI M3.3A si ANEXE – Procesarea produselor agricole

GHIDUL SOLICITANTULUI M4.3A Sprijin pentru înființarea și dezvoltarea de structuri asociative+ ANEXE VERS. FEBR. 2018

GHIDUL SOLICITANTULUI M5.6A „Sprijinirea înființării de noi activități economice non-agricole” + ANEXE VERS APRILIE 2018

GHIDUL SOLICITANTULUI M6.6A „Investiții pentru crearea și dezvoltarea de activități neagricole” + ANEXE VERS APRILIE 2018

GHIDUL SOLICITANTULUI M7.6A Investiţii pentru ocuparea grupurilor marginalizate FEBR 2018 + ANEXE

 

GHIDUL SOLICITANTULUI M8.6B „Investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii de bază la scară mică” +ANEXE VERS APRILIE 2018

GHIDUL SOLICITANTULUI M9.6B „Investiţii în crearea şi dezvoltarea infrastructurii culturale şi de agrement” + ANEXE VERS APRILIE 2018

GHIDUL SOLICITANTULUI M10.6B si ANEXE – Investiții pentru educația copiilor din grupurile marginalizate FEBR 2018 + ANEXE

ARHIVA GHIDURILE SOLICITANTULUI 2017:

GHIDUL SOLICITANTULUI M1.2A si ANEXE – Modernizarea exploatațiilor agricole

Ghidul Solicitantului M2.2B si ANEXE Instalarea tinerilor fermieri

 

GHIDUL SOLICITANTULUI M3.3A si ANEXE – Procesarea produselor agricole

GHIDUL SOLICITANTULUI M4.3A si ANEXE Sprijin pentru înființarea și dezvoltarea de structuri asociative

 

GHIDUL SOLICITANTULUI M5.6A SI ANEXE Sprijinirea infiintarii de noi activitati economice non-agricole

 

GHIDUL SOLICITANTULUI M6.6A și ANEXE Investiții pentru crearea și dezvoltarea de activități neagricole

GHIDUL SOLICITANTULUI M7.6A si ANEXE – Investiții pentru ocuparea grupurilor marginalizate

GHIDUL SOLICITANTULUI M8.6B si ANEXE Investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii de bază la scară mică

GHIDUL SOLICITANTULUI M9.9B si ANEXE Investiţii în crearea şi dezvoltarea infrastructurii culturale şi de agrement

GHIDUL SOLICITANTULUI M10.6B si ANEXE – Investiții pentru educația copiilor din grupurile marginalizate

RAPOARTE DE SELECTIE FINALE NOIEMBRIE

RAPOARTE DE SELECTIE INTERMEDIARE NOIEMBRIE

RAPOARTE DE SELECTIE FINALE OCTOMBRIE

Raport de selectie intermediar octombrie – M8-6B

Raport de selectie intermediar octombrie – M6-6A

Raport de selectie intermediar octombrie – M5-6A

Raport de selectie intermediar octombrie – M2-2B

DRAFTURI GHIDURILE SOLICITANTULUI

Procedura-de-evaluare-si-selectie-GAL-TAM (veche)

Organizația Grupul de Acțiune Locală Ținutul Argeșul de Mijloc a organizat evenimente de promovare a măsurilor din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală și animarea teritoriului GAL TAM în perioada 22 martie-21 aprilie, acțiuni în cadrul cărora au participat potențiali beneficiari din cele 14 unități teritorial-administrative partenere.

Calendarul evenimentelor de animare a teritoriului și promovarea măsurilor GAL TAM:

Micesti 22.03.2017  – 10:00
Maracineni 23.03.2017 – 14:00
Stefanesti 24.03.2017 – 10:00
Balilesti 28.03.2017 – 14:00
Malureni 3.04.2017 – 14:00
Budeasa 4.04.2017 –  14:00
Morărești 6.04.2017 – 13:00
Milcoiu 6.04.2017 – 15:00
Baiculesti 7.04.2017 – 14:00
10 Merisani 13.04.2017 – 14:00
11 Golești 19.04.2017 – 11:00
12 Ciofrangeni 19.04.2017 –  13:00
13 Darmanesti 20.04.2017 – 14:00
14 Poienarii de Argeș 21.04.2017 – 10:00

GALERIE FOTO ANIMARE TERITORIU GAL TAM 

Animare comuna MIcesti 2 Animare comuna Micesti Animare teritoriu GAL Animare teritoriu GAL 2 Animare teritoriu GAL 3 Animare teritoriu GAL 5 Animare teritoriu GAL 6 Animare teritoriu GAL 7 Animare teritoriu GAL 8 Animare teritoriu GAL 9 Animare teritoriu GAL 10 Animare teritoriu GAL 11 Animare teritoriu GAL 12 Animare teritoriu GAL 13 Animare teritoriu GAL 14 Animare teritoriu GAL 15 Animare teritoriu GAL 16 Animare teritoriu GAL 18 Animare teritoriu GAL 19 Animare teritoriu GAL 20 Animare teritoriu GAL 21 Animare teritoriu GAL 22 Animare teritoriu GAL 23 Animare terotoriu GAL 17

_____________________

ANUNT ANGAJARE

 

Asociatia Grupul de Actiune Locala Tinutul Argesul de Mijloc, cu sediul administrativ in comuna Merisani,sat Dobrogostea nr.459,jud. Arges,

 

scoate la concurs urmatoarele posturi:

 

 1. Expert evaluator proiecte si cereri de plata – 2 posturi, 4 h/zi

Responsabilitati:

– asigură procesul de verificare a proiectelor depuse care se realizează în baza procedurilor de selecţie nediscriminatorii şi transparente şi a unor criterii obiective, cu evitarea conflictelor de interese;

– monitorizarea implementării strategiei de dezvoltare locală si intocmirea de rapoarte periodice;

– monitorizarea indicatorilor strategiei de dezvoltare locala si evaluarea acesteia;

– urmarirea executiei contractelor pentru servicii externalizate si pentru furnizare de produse;

– participarea la procedurile de achizitii si la receptia serviciilor/ bunurilor;

– pregăteşte lucrările Comitetului de Selecţie a proiectelor.

Cerinte:

–                 Absolvent învăţământului superior

–                 Cunoştinţe solide în ceea ce priveşte derularea procedurilor de achiziţii publice

–                 Bune abilităţi de comunicare socială

–                 Gândire logică, memorie, capacitate de analiză şi sinteză

Capacitate de a prelucra informaţiile, de a le interpreta şi de a le valorifica prin luarea de decizii sau prin furnizarea de date prelucrate altor factori decizionali

 1. Expert evaluator – secretar – 1 post, 8h/zi

Responsabilitati:

– asigură procesul de verificare a conformităţii cererilor de plată depuse la GAL;

– asigură publicitatea la nivel de GAL a tuturor operaţiunilor (lansare apeluri de selecţie, promovare SDL, etc. prin toate mijloacele mas- media, inclusiv prin întreţinerea şi actualizarea paginii web proprii a GAL);

– asigură activitatea de secreatariat a GAL.

Cerinte:

–                 absolvent al unei forme de învățământ superioare;

–                 inteligență (gândire logică, memorie);

–                 corectitudine, seriozitate, atitudine principială în relațiile cu oamenii;

–                 sincer, dispus la colaborare

–                 cunoștinte bune de operare PC MS Office – Word, Excel, navigare internet

–                 bune cunoștințe de limbă engleză (scris/vorbit)

–                 capacitate de organizare a timpului, sarcinilor și locului de muncă

–                 capacitatea de a se concentra pe realizarea mai multor sarcini în același timp

–                 capacitate de a respecta termene limită

–                 atenție către detalii

–                 Cunoștinte de social media (blog, facebook, forumuri, RSS, etc);

–                 Abilităţi pentru lucrul în echipă;

Creativitate și proactivitate, abilități excelente de comunicare, inclusiv în relația cu presa și autorități ale administrației publice.

 

 1. Animator (Agent de dezvoltare)- 3 posturi, 4h/zi

– desfăşoară activităţi de animare pentru promovarea acţiunilor GAL

– sprijină potenţialii beneficiari de fonduri europene cu privire la ghidurile necesare, lista documentelor, eligibilitatea cheltuielilor, formulare utilizate;

– desfasoara activitati de monitorizare proiecte.

Cerinte:

–                 Absolvent studii superioare;

–                 Bune abilități de comunicare socială

–                 Bune abilități de facilitare grupuri

–                 Experiență anterioară în facilitarea de întâlniri publice

–                 Experiență în derularea de proiecte care presupun comunicare directă cu beneficiarii

–                 Gândire logică, memorie, capacitate de analiză și sinteză

–       Capacitate de a prelucra informaţiile, de a le interpreta şi de a le valorifica prin luarea de decizii sau prin furnizarea de date prelucrate altor factori decizionali;

 1. Responsabil financiar/ contabil – 1 post, 4h/zi

Responsabilitati: – gestionează financiar-contabil activitatea GAL;

– realizează cererile de plată la nivelul GAL

Cerinte:

–                 absolvent învatamantului superior economic de specialitate;

–                 vechime de cel putin 1 an în domeniu, cuprinzând toate aspectele activităţii financiar-contabile;

–                 cunoștințe temeinice privind sistemul organizatoric și financiar-contabil;

–                 cunoștințe solide de legislație financiar contabilă în vigoare;

–                 cunoștințe solide de operare PC: Word, Excell, Power Point;

–                 cunoștințe de operare soft-uri contabile

–                 inteligenţă (gândire logică, memorie, capacitate de analiza şi sinteză);

–                 capacitate de organizare şi conducere a activităţii serviciului;

 

Posturile sunt aferente proiectului privind implementării măsurilor 19.2 – ”Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală” și 19.4 – ”Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare” pentru Asociația GAL Ținutul Argesul de Mijloc.

Concursul constă în 3 etape succesive, după cum urmează:

–     Selecția dosarelor de înscriere- perioada 28 -29.11.2016

–     Proba scrisă- 5.12.2016, ora 10:00

–     Interviul – 5.12.2016, ora 15:00

Persoanele interesate sunt rugate sa depuna:

a)    Cerere de înscriere la concurs;
b) Copia actului de identitate;
c) Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor documente care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
d) Copie a carnetului de muncă, conformă cu originalul sau, după caz, o adeverinţă care atestă vechimea în muncă;
e) Cazierul judiciar;
f) Adeverinţă medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie sau de către alte unităţi sanitare abilitate. Adeverinţa de sănătate conţine în clar numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;
g) Curriculum vitae.

Documentele semnate pe fiecare pagina, datate, format PDF se depun pe adresa de e-mail galargesul@yahoo.com, pana luni, 28.11.2016, orele 16:00.

Cererea de inscriere se descarca de aici: Cerere inscriere

Bibliografia o puteti descarca de aici: Bibliografie-concurs

Detalii despre posturi, concurs si bibliografie la tel. 0755894665 sau prin galargesul@yahoo.com

 

__________________________________________________________________________________________________

Asociatia Grupul de Actiune Locala Tinutul Argesul de Mijloc

Comuna Merisani,sat Dobrogostea nr.459,jud. Arges

Email:  galargesul@yahoo.com

Telefon: 0755 894 665/ 0348528860

Ţinutul Argeşul de Mijloc se situează în cea mai mare proporţie în Podişul Getic şi în partea nordică a Câmpiei Înalte a Piteştiului. Acesta cuprinde 13 unităţi administrativ-teritoriale (12 comune şi 1 oraş) situate în partea central vestică a judeţului Argeş: comunele Băiculeşti, Bălileşti, Budeasa, Coşeşti, Ciofrângeni, Mălureni, Mărăcineni, Merişani, Miceşti, Morăreşti, Poienarii de Argeş şi oraşul Ştefăneşti, respectiv în partea central-estică a judeţului Vâlcea: comuna Goleşti.

image003

Plan de achizitii 2015 refacut2

___________________________________________________________________________________________________

In data de 20 februarie s-a deschis sesiune de depunere proiecte pentru masurile 112 si 421. Detalii in ” Apeluri active”___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

 In data de 20 ianuarie s-a deschis sesiune de depunere proiecte pentru masura 112.

Detalii in ” Apeluri active”

___________________________________________________________________________________________________

In data de 4 decembrie s-a deschis sesiune de depunere proiecte pentru masurile 322 si 421. Detalii in ” Apeluri active”


In data de 3 septembrie 2014, orele 14:00, Asociatia GAL Tinutul Argesul de Mijloc deschide sesiune de depunere proiecte pentru masurile 112, 123, 322 si 421. Detalii in ” Apeluri active”.

________________

  In atentia membrilor Adunarii Generale a Asociatiei Grupul de Actiune Locala Tinutul Argesul de Mijloc

INVITATIE

Stimata doamna/Stimate domn,
Sunteti invitata/invitat sa participati la Adunarea Generala a Asociatiei Grupul de Actiune Locala Tinutul Argesul de Mijloc ce va avea loc marti, 24 iunie 2014, ora 13.00 la restaurant Pensiunea Florica, in oras Stefanesti, str.Garii, nr.1.
Pe ordinea de zi se vor discuta urmatoarele subiecte:

 •  Prezentarea activitatii organizationale: raport de activitate si raport financiar, proiecte aplicate ,
  stadiul de derulare a contractelor de finantate, dificultati intampinate.
 •  Prezentarea si adoptarea modificarii Strategie GAL TAM- realocarea financiara pe masuri in
  cadrul Planului de Dezvoltare Locala al GAL TAM
 • Diverse discutii si propuneri.

Pentru alte informatii si confirmarea prezentei dumneavoastra la sedinta, va rog sa ne contactati la numarul 0755 894 665 ( Mocanu Ionela).
Cu stima,
Ionela Mocanu
Director
Asociatia Grupul de Actiune Locala Tinutul Argesul de Mijloc

________________

In atentia membrilor Adunarii Generale!

Sumele ramase disponibile in urma semnarii contractelor de finantare de catre beneficiari, a proiectelor depuse si aflate inca in evaluare la CRPDRP 3 SUD MUNTENIA/OJPDRP ARGES la data de 17.06.2014 sunt:
– masura 112 – 28.000 euro
– masura 121 – 50.047 euro
– masura 125 – 130.000 euro
– masura 312 – 98.958 euro
– masura 322 – 44.850 euro
– masura 421 – 8.265 euro
TOTAL: 360.120 euro

________________

S-au afisat Raportele de selectie finale pentru Masurile 112, 312 si 313. Detalii in sectiunea Rapoarte finale.
________________
S-au afisat Raportele de selectie finale pentru Masurile 125, 322 si 421 si Rapoartele de selectie intermediare pentru Masurile 312, 313 si 112. Detalii in sectiunea Rapoarte finale si Rapoarte intermediare.
________________
Atentie, s-a prelungit perioada de depunere proiecte pentru masurile 121, 313 si 421. Detalii ” Apeluri active„.
________________
In data de 18 martie 2014 s-a deschis sesiune de depunere proiecte pentru masura 125, detalii in „Apeluri active„.
________________
ANUNT privind prelungirea duratei apelului de selectie si majorarea fondurilor disponibile pentru masurile 112, 312 si 322. Detalii in capitolul „Apeluri active
________________
Luni, 3 martie  2014,  s-a deschis sesiune de depunere proiecte pentru masurile 112, 121, 312, 313 si 322. Detalii in „Apeluri active
________________
Azi, 24 februarie 2014, s-a afisat „Calendarul estimativ sesiuni 2014, ultima varianta
________________
In data de 18 februarie 2014 s-a deschis sesiune de depunere proiecte pentru Masura 421, informatii in sectiunea ” Apeluri active„.
________________
In data de 12 februarie 2014 s-a afisat „Calendar estimativ lansare sesiuni 2014
________________
In data de 4 februarie 2014 s-a afisat  in sectiunea Monitorizare si management „Situatia proiectelor depuse la GALTAM pana la data de 03.02.2014
________________
La data de 21 ianuarie 2014 s-a intrunit Comitetului de Selectie  pentru selectia proiectelor depuse pe masurile 312, 322 si 421. Detalii despre selectia acestora gasiti in ” Rapoarte finale
________________

 In data de 9 ianuarie s-a desfasurat sedinta Comitetului de Selectie  pentru selectia proiectelor depuse pe masurile 121 si 125. Detalii rapoarte selectie gasiti in ” Rapoarte finale

  Perioada de depunere proiecte pentru  masurile 312, 322 si 421 a fost prelungita pana la data de 17 ianuarie 2014
________________
In data de 4 decembrie s-a deschis sesiune de depunere proiecte pentru masurile 121, 125, 312, 322 si 421. Apelurile le gasiti in sectiunea „Apeluri 4 decembrie”
________________
In data de 20 noiembrie s-a intrunit Comitetul de Selectie pentru aprobarea rapoartelor intermediare pentru masurile 112, 312 si 322.
________________
In data de 30 octombrie s-a intrunit Comitetul de Selectie pentru aprobare Raport final masura 313 – detalii in” Rapoarte selectie”.
In data de 5 noiembrie se deschide sesiune de depunere proiecte pentru masura 313. Apelul de selectie il gasiti in ” Apel 313 – sesiune 5 noiembrie”.

____________

In data de 23 octombrie s-a intrunit Comitetul de selectie pentru aprobare raport intermediar masura 313.

Pentru informatii accesati ” Rapoarte selectie”.

In data de 18 octombrie s-a inchis apelul de selectie pentru masura 313 ” Incurajare activitati turistice”.

In 14 octombrie 2013 s-a deschis sesiune de depunere proiecte pentru masurile 112,121,125,312, 322 si 421. Pentru informatii accesati ” Apeluri de selectie sesiunea 14 octombrie”.