browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Arhiva Comunicate

Comunicat de presa GAL – Animare teritoriu si prezentare masuri

ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA TINUTUL ARGESUL DE MIJLOC

 

ANUNTA PRELUNGIRE APELURI DE SELECTIE deschise in data de 4 decembrie 2013, respectiv pentru:

– MASURA 3.2.2. – Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea seviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si  punerea in  valoare a mostenirii rurale, numarul de referinta al sesiunii cererii de proiecte: 322L/4-13-4.12.2013;

– MASURA 3.1.2. – Sprijin pentru crearea și dezvoltarea de micro-întreprinderi

, numarul de referinta al sesiunii cererii de proiecte: 312L/3 – 13- 4.12.2013;

– MASURA 4.2.1. – Implementarea proiectelor de cooperare, numarul de referinta al sesiunii cererii de proiecte: 421L/ 3-13-4.12.2013,

pana la data de 17.01.2014, orele 14:00.

Facem precizarea ca celelalte prevederi ale apelurilor raman neschimbate si sunt afisate pe site-ul www.gal-tam.ro, sectiunea apeluri de selectie 5 decembrie.

Informatii suplimentare se pot obţine de la sediul Asociatiei din comuna Merisani, sat Dobrogostea  nr. 459, jud.Argeş, sau prin email: galargesul@yahoo.com si telefon 0755894665.

 

 

ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA TINUTUL ARGESUL DE MIJLOC

ANUNTA

CA IN DATA DE 4 DECEMBRIE 2013 SE DESCHIDE

SESIUNE PENTRU DEPUNEREA CERERILOR DE PROIECTE pentru:

 

 

MASURA 1.2. 1.– MODERNIZAREA EXPLOATAȚIILOR AGRICOLE

 

Beneficiarii eligibili  sunt fermieri, conform definitiei PNDR (persoane fizice sau juridice, care practica în principal activitati agricole – activitate principală conform Certificatului de Inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului – a caror exploatatie este situata pe teritoriul tarii, are o dimensiune egală sau mai mare de 2 UDE1, inregistrata in Registrul unic de identificare / Registrul agricol) sunt exceptate de la sprijinul prin aceasta masura organizatiile de producatori din sectorul legume si fructe pentru investitii sprijinite prin pilonul i.

Persoanele fizice neautorizate incă vor fi acceaptate ca beneficiari potentiali daca se angajeaza sa se autorizeze pană la data incheierii contrctului de finantare.

Grupurile de producatori şi cooperativele pot fi beneficiari ai masurii cu conditia ca investitiile realizate sa deserveasca interesele propriilor membri.

 

Fond nerambunsabil total disponibil: 110.000 euro

 

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordata pentru finanţarea unui proiect: 60.000 euro

 

MASURA 1.2.5. – IMBUNATATIREA SI DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII LEGATE DE DEZVOLTAREA SI ADAPTAREA AGRICULTURII SI SILVICULTURI

Beneficiarii eligibili:

Submasura 125 a1:

– Organizatii/ federatii de utilitate publica ale proprietarilor/ detinatorilor de terenuri agricole constituite în conformitate cu legislatia în vigoare.

Submasura 125 a2:

– unitatile administrativ-teritoriale detinatoare de terenuri agricole sau de infrastructura de acces la exploatatiile agricole, prin reprezentantii lor

legali;

– Asociatii de Dezvoltare Intercomunitara (ADI) ale unitatilor administrativ teritoriale detinatoare de terenuri agricole sau de infrastructura de acces la exploatatiile agricole.

Submasura 125 b:

– proprietari/ detinatori (cu drept de administrare) privati de padure, persoane fizice

si juridice;

– asociatii de proprietari/ detinatori privati de padure;

– unitati administrativ-teritoriale detinatoare de padure;

– Asociatii de Dezvoltare Intercomunitara (ADI) ale unitatilor administrativ teritoriale

detinatoare de padure;

– Administratorul fondului forestier de stat – Regia Nationala a Padurilor –ROMSILVA, prin unitatile si filialele din structura sa.

Submasura 125 c:

– Comune;

– Administratorul fondului forestier de stat – Regia Nationala a Padurilor Romsilva, persoana juridica care administreaza fondul forestier proprietate public


a statului, ce functioneaza pe baza de gestiune economica si autonomie financiara.

 

Fond disponibil alocat in aceasta sesiune:  130.000 Euro

 

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordata pentru finanţarea unui proiect: 130.000 euro.

MASURA 3.1.2. – SPRIJIN PENTRU CREAREA ȘI DEZVOLTAREA DE MICRO-ÎNTREPRINDERI

 

 Beneficiarii eligibili:

Micro-întreprinderile aşa cum sunt definite în Recomandarea Comisiei (CE) nr. 361/2003 şi în legislaţia naţională în vigoare (având mai puţin de 10 angajaţi şi o cifră de afaceri anuală netă sau active totale având o valoare de până la 2,0 milioane Euro).

Persoane fizice (neînregistrate ca operatori economici) – care se vor angaja ca până la data semnării contractului de finanţare să se autorizeze cu un statut minim de persoană fizică autorizată şi să funcţioneze ca micro-întreprindere.

Beneficiarii măsurii, a căror cerere de finanţare a fost selectată, sunt eligibili pentru schema de garantare pentru IMM-uri cu finanţare din PNDR.

Un beneficiar care a îndeplinit condiţiile de eligibilitate şi de selecţie prevăzute în această fişă este considerat că îndeplineşte condiţiile prevăzute la art.51 alin 3 din Regulamentul (CE) nr. 1974/2006.

 

Fond disponibil alocat in aceasta sesiune: 249.146 euro

 

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordata pentru finanţarea unui proiect: 200.000 euro.

MASURA 3.2.2. – RENOVAREA, DEZVOLTAREA SATELOR, ÎMBUNĂTĂȚIREA SEVICIILOR DE BAZĂ PENTRU ECONOMIA ȘI POPULAȚIA RURALĂ ȘI PUNEREA ÎN VALOARE A MOȘTENIRII RURALE

 

Beneficiarii eligibili:

– Comunele prin reprezentantii lor legali conform legislatiei nationale în vigoare;

– Autoritatile locale (comune) sau Asociatii de Dezvoltare Intercomunitare prin operatorii regionali pentru investitiile în infrastructura de apa/apa uzata;

– Asociatiile de Dezvoltare Intercomunitare (ADI) realizate între doua sau mai multe comune înfiintate conform legislatiei nationale în vigoare (Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale cu modificarile si completarile ulterioare si Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare);

– ONG-uriAsezaminte culturale si Institutii de cult definite conform legislatiei nationale în vigoare;

– Persoane fizice1 si juridice care detin în proprietate sau administreazobiective de patrimoniu cultural sau natural de interes local si care aplica pentru protejarea patrimoniului cultural de interes local si natural din spatiul rural.

 

Fond disponibil alocat in aceasta sesiune:  226.873 Euro

 

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordata pentru finanţarea unui proiect: 100.000 euro.

MASURA 4.2.1. – IMPLEMENTAREA PROIECTELOR DE COOPERARE

 

 

Beneficiari eligibili:

– Asociatia Grupul de Actiune Locala Tinutul Argesul de Mijloc, beneficiar al Masurii 431- Sub -masura 431.2 ” functionarea Grupului de Actiune Locala, dobandirea de competente si animarea teritoriului”

– alte persoane juridice organizate in conformitate cu abordarea LEADER care isi desfasoara activitatea pe teritoriul GAL Tinutul Argesul de Mijloc

 

Fond disponibil alocat in aceasta sesiune68.400 euro

Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect  40.000 euro

 

Data limita de depunere a proiectelor6 ianuarie 201(ora 15:00).

Depunerea proiectelor se va face la sediul Asociatiei Grupul de Actiune Locala Tinutul Argesul de Mijloc, din com. Merisani, sat Dobrogostea nr. 459, jud. Arges, in intervalul orar 9.00-15.00

 

Documentele justificative ce însoţesc cererea de finanţare sunt precizate în  Ghidul Solicitantului aferent Măsurilor respective -disponibil în format electronic pe site-ul www.apdrp.ro. si pe sie-ul GAL www.gal-tam.ro.

 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE, SPRIJIN ŞI CONSILEREse pot obţine de la sediul Asociatiei din comuna Merisani, sat Dobrogostea nr. 459, jud.Argeş, program de lucru de luni pana vineri, intervalul orar 8:00 – 16:00 sau prin email: galargesul@yahoo.com si telefon 0755894665.

 

ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA TINUTUL ARGESUL DE MIJLOC

ANUNTA:

IN DATA DE 5 NOIEMBRIE 2013 SE DESCHIDE

SESIUNE PENTRU DEPUNEREA CERERILOR DE PROIECTE pentru:

 

MASURA 3.1.3. –INCURAJAREA  ACTIVITATILOR TURISTICE

 

 Beneficiarii eligibili :

– Micro-întreprinderile (societăţi comerciale cu capital social privat: SNC, SCS,

SRL, SA)1 (vezi definiţie dicţionar), inclusiv societăți cooperative de gradul 1

meșteșugărești și de consum care au prevăzute în actul constitutiv ca obiectiv

desfășurarea/ dezvoltarea de activităţi ce vizează turismul rural, înfiinţate conform

legislaţiei naţionale în vigoare (Legea nr. 1/ 2005, privind funcţionarea şi organizarea cooperativei cu modificările şi completările ulterioare).

– Persoane fizice (neînregistrate ca agenţi economici) care se vor angaja ca până la data semnării Contractului de finanţare să se autorizeze cu un statut minim de persoană fizică autorizată şi să funcţioneze ca micro-întreprindere, iar în situaţia în care, în urma autorizării, se modifică reprezentantul legal al proiectului, se vor depune toate documentele ce demonstrează transferul dreptului de reprezentare pentru noua formă de organizare juridică, această modificare neafectând respectarea criteriilor de eligibilitate şi selecţie ale Cererii de Finanţare.

– Comunele prin reprezentanţii lor legali conform legislaţiei naţionale în vigoare,

precum şi asociaţiile de dezvoltare intercomunitară realizate doar între comune şi înfiinţate conform legislaţiei naţionale în vigoare (Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale cu modificările şi completările ulterioare şi Ordonanţa Guvernului nr. 26/ 2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare);

 

Fond disponibil alocat in aceasta sesiune: 85.024 euro

 

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordata pentru finanţarea unui proiect85.024 euro .

Data limita de depunere a proiectelor6 decembrie 2013 (ora 15:00).

Depunerea proiectelor se va face la sediul Asociatiei Grupul de Actiune Locala Tinutul Argesul de Mijloc, din com. Merisani, sat Dobrogostea nr. 459, jud. Arges, in intervalul orar 9.00-15.00.

Documentele justificative ce însoţesc cererea de finanţare sunt precizate în  Ghidul Solicitantului aferent Măsurii 313 -disponibil în format electronic pe site-ul www.apdrp.ro. si pe sie-ul GAL www.gal-tam.ro.

 

Solicitantul finanţării trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în GHIDUL SOLICITANTULUI aferent Măsurii 313- disponibil in format electronic pe site-ul APDRP www.apdrp.ro si pe site-ul www.gal-tam.ro.

INFORMAŢII SUPLIMENTARE, SPRIJIN ŞI CONSILERE se pot obţine de la sediul Asociatiei din comuna Merisani, sat Dobrogostea nr. 459, jud.Argeş, program de lucru de luni pana vineri, intervalul orar 8:00 – 16:00 sau prin email: galargesul@yahoo.com si telefon 0755894665.

 

Suport tiparit al informatiilor detaliate aferente masurii lansate si varianta electronica ( CD) sunt disponibile la sediul GAL.

 

 

 

Comunicat de presa sesiunea 14 oct

                                                                                                             19 septembrie 2013

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ

 

PRELUNGIRE SESIUNE DEPUNERE CERERI DE PROIECTE pentru MASURA 3.1.3. – Incurajarea activitatilor turistice

 

 

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Ţinutul Argeşul de Mijloc (GAL TAM) autorizata de DGDR-AM PNDR, anunţă PRELUNGIREA APELULUI DE SELECTIE pentru MASURA 313 – Incurajarea activitatilor turistice, pana la data de  18 octombrie 2013, ora 14.00.

INFORMATII MASURA 313 – Incurajarea activitatilor turistice

1.Data lansarii apelului de selectie11 iulie 2013 (ora 14:00)

2. Beneficiarii eligibili :

– Micro-întreprinderile (societăţi comerciale cu capital social privat: SNC, SCS, SRL, SA)1 (vezi definiţie dicţionar), inclusiv societăți cooperative de gradul 1 meșteșugărești și de consum care au prevăzute în actul constitutiv ca obiectiv desfășurarea/ dezvoltarea de activităţi ce vizează turismul rural, înfiinţate conform legislaţiei naţionale în vigoare (Legea nr. 1/ 2005, privind funcţionarea şi organizarea cooperativei cu modificările şi completările ulterioare).

– Persoane fizice (neînregistrate ca agenţi economici) care se vor angaja ca până la data semnării Contractului de finanţare să se autorizeze cu un statut minim de persoană fizică autorizată şi să funcţioneze ca micro-întreprindere, iar în situaţia în care, în urma autorizării, se modifică reprezentantul legal al proiectului, se vor depune toate documentele ce demonstrează transferul dreptului de reprezentare pentru noua formă de organizare juridică, această modificare neafectând respectarea criteriilor de eligibilitate şi selecţie ale Cererii de Finanţare.

– Comunele prin reprezentanţii lor legali conform legislaţiei naţionale în vigoare,

precum şi asociaţiile de dezvoltare intercomunitară realizate doar între comune şi înfiinţate conform legislaţiei naţionale în vigoare (Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale cu modificările şi completările ulterioare şi Ordonanţa Guvernului nr. 26/ 2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare);

3. Fond disponibil nerambunsabil alocat in aceasta sesiune: 170.000 Euro

4. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordata pentru finanţarea unui proiect: 85.000 euro ( 1 proiect) si 42.500 euro ( 2 proiecte).

5. Data limita de depunere a proiectelor18 octombrie 2013 (ora 14:00).

Depunerea proiectelor  se va face la sediul Asociatiei Grupul de Actiune Locala Tinutul Argesul de Mijloc, din com. Merisani, sat Dobrogostea nr. 459, jud. Arges, in intervalul orar 9.00-15.00, ultima zi orar 9.00-14.00.

 

6. Documentele justificative ce însoţesc cererea de finanţare sunt precizate în  Ghidul Solicitantului aferent Măsurii 313 -disponibil în format electronic pe site-ul www.apdrp.ro. si pe sie-ul GAL www.gal-tam.ro.

 

7. Solicitantul finanţării trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în GHIDUL SOLICITANTULUI aferent Măsurii 313- disponibil in format electronic pe site-ul APDRP www.apdrp.ro si pe site-ul www.gal-tam.ro.

8. INFORMAŢII SUPLIMENTARE, SPRIJIN ŞI CONSILERE se pot obţine de la sediul Asociatiei din comuna Merisani, sat Dobrogostea nr. 459, jud.Argeş, program de lucru de luni pana vineri, intervalul orar 8:00 – 16:00 sau prin e-mail: galargesul@yahoo.com si telefon 0755894665.

 

Suport tiparit al informatiilor detaliate aferente masurii lansate si varianta electronica (CD) sunt disponibile la sediul GAL.

17 iulie 2013

 

COMUNICAT DE PRESĂ 

SESIUNE PENTRU DEPUNEREA CERERILOR DE PROIECTE

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Ţinutul Argeşul de Mijloc (GAL TAM) anunţă redeschiderea sesiunii de depunere a proiectelor pentru măsurile din PNDR 112 (Instalarea tinerilor fermieri), 121 (Modernizarea exploataţiilor agricole), 313 (Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi) şi 322 (Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală, punerea în valoarea a moştenirii rurale), cu închidere pe data de 16 august 2013 ora 15.00.

1. MASURA 1.1.2. – Instalarea tinerilor fermieri 

 Data lansării apelului de selecţie: 11 iulie 2013 (ora 14:00)

 Beneficiarii eligibili  pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin Măsura 112 sunt fermierii în vârsta de până la 40 de ani (neîmpliniţi la data depunerii Cererii de Finanţare), persoane fizice sau juridice care practică în principal activităţi agricole şi a căror exploataţie agricolă are o dimensiune economică cuprinsă între 6 şi 40 UDE, este situată pe teritoriul ţării, este înregistrată în Registrul unic de identificare – APIA şi Registrul agricol.

Categoriile de beneficiari eligibili care pot solicita sprijin nerambursabil prin Măsura 112, sunt:

– persoană fizică;

 – persoană fizică înregistrată şi autorizată în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 44/ 2008, cu modificările şi completările ulterioare:

• individual şi independent, ca persoană fizică autorizată;

• ca întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale;

 – asociat şi administrator unic al unei societăţi cu răspundere limitată – SRL, înfiinţată în baza Legii 31/1990 republicata, cu modificările şi completările ulterioare.

Fond disponibil alocat în această sesiune: 156.000 Euro

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect3 proiecte cu suma maximă nerambursabilă de 20.000 euro şi 8 proiecte cu suma maximă nerambursabilă de 12.000 euro.

Data limită de depunere a proiectelor: 16 august 2013 (ora 15:00).

Depunerea proiectelor se va face la sediul Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală Ţinutul Argeşul de Mijloc, din com. Merişani, sat Dobrogostea nr. 459, jud. Argeş, în intervalul orar 9.00-15.00

Documentele justificative ce însoţesc cererea de finanţare sunt precizate în  Ghidul Solicitantului aferent Măsurii 112 – disponibil în format electronic pe site-ul www.apdrp.ro. şi pe site-ul GAL www.gal-tam.ro.

Solicitantul finanţării trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în GHIDUL SOLICITANTULUI aferent Măsurii 112 – disponibil în format electronic pe site-ul APDRP www.apdrp.ro şi pe site-ul www.gal-tam.ro.

 

2. MĂSURA 1.2. 1.– Modernizarea exploataţiilor agricole

Data lansării apelului de selecţie: 11 iulie 2013(ora 14:00)

 Beneficiarii eligibili  sunt fermieri, conform definiţiei PNDR (persoane fizice sau juridice, care practică în principal activităţi agricole – activitate principală conform Certificatului de Înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului – a căror exploataţie este situată pe teritoriul ţării, are o dimensiune egală sau mai mare de 2 UDE, înregistrată în Registrul unic de identificare / Registrul agricol) sunt exceptate de la sprijinul prin această măsură organizaţiile de producători din sectorul legume şi fructe pentru investiţii sprijinite prin pilonul I.

Persoanele fizice neautorizate încă vor fi acceptate ca beneficiari potenţiali dacă se angajează să se autorizeze până la data încheierii contractului de finanţare.

Grupurile de producători şi cooperativele pot fi beneficiari ai măsurii cu condiţia că investiţiile realizate să deservească interesele propriilor membri.

Fond nerambursabil total disponibil: 587.500 euro

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect: 50.000 euro ( 2 proiecte) respectiv 12.500 euro ( 39 proiecte)

Data limită de depunere a proiectelor16 august 2013 (ora 15:00).

Depunerea proiectelor se va face la sediul Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală Ţinutul Argeşul de Mijloc, din com. Merişani, sat Dobrogostea nr. 459, jud. Argeş, în intervalul orar 9.00-15.00.

Documentele justificative ce însoţesc cererea de finanţare sunt precizate în Ghidul Solicitantului aferent Măsurii 121, versiunea 10-disponibil în format electronic pe site-ul www.apdrp.ro. şi pe site-ul GAL www.gal-tam.ro.

Solicitantul finanţării trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în GHIDUL SOLICITANTULUI aferent Măsurii 112- disponibil în format electronic pe site-ul APDRP www.apdrp.ro şi pe site-ul www.gal-tam.ro.

 

3. MĂSURA 3.1.3. – Încurajarea activităţilor turistice 

Data lansării apelului de selecţie11 iulie 2013 (ora 14:00)

 Beneficiarii eligibili :

Micro-întreprinderile (societăţi comerciale cu capital social privat: SNC, SCS, SRL, SA)1 (vezi definiţie dicţionar), inclusiv societăţi cooperative de gradul 1, meşteşugăreşti şi de consum care au prevăzute în actul constitutiv ca obiectiv desfăşurarea/dezvoltarea de activităţi ce vizează turismul rural, înfiinţate conform legislaţiei naţionale în vigoare (Legea nr. 1/ 2005, privind funcţionarea şi organizarea cooperativei cu modificările şi completările ulterioare).

– Persoane fizice (neînregistrate ca agenţi economici) care se vor angaja ca până la data semnării Contractului de finanţare să se autorizeze cu un statut minim de persoană fizică autorizată şi să funcţioneze ca micro-întreprindere, iar în situaţia în care, în urma autorizării, se modifică reprezentantul legal al proiectului, se vor depune toate documentele ce demonstrează transferul dreptului de reprezentare pentru noua formă de organizare juridică, această modificare neafectând respectarea criteriilor de eligibilitate şi selecţie ale Cererii de Finanţare.

– Comunele prin reprezentanţii lor legali conform legislaţiei naţionale în vigoare, precum şi asociaţiile de dezvoltare intercomunitară realizate doar între comune şi înfiinţate conform legislaţiei naţionale în vigoare (Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale cu modificările şi completările ulterioare şi Ordonanţa Guvernului nr. 26/ 2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare);

Fond disponibil nerambursabil alocat in aceasta sesiune: 170.000 Euro

 Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordata pentru finanţarea unui proiect: 85.000 euro ( 1 proiect) si 42.500 euro ( 2 proiecte).

Data limită de depunere a proiectelor16 august 2013 (ora 15:00).

Depunerea proiectelor  se va face la sediul Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală Ţinutul Argeşul de Mijloc, din com. Merişani, sat Dobrogostea nr. 459, jud. Argeş, în intervalul orar 9.00-15.00

Documentele justificative ce însoţesc cererea de finanţare sunt precizate în Ghidul Solicitantului aferent Măsurii 313 – disponibil în format electronic pe site-ul www.apdrp.ro. şi pe site-ul GAL www.gal-tam.ro.

Solicitantul finanţării trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în GHIDUL SOLICITANTULUI aferent Măsurii 313- disponibil în format electronic pe site-ul APDRP www.apdrp.ro şi pe site-ul www.gal-tam.ro.

 

  4. MĂSURA 3.2.2. – Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale

Data lansării apelului de selecţie11 iulie 2013(ora 14:00)

Beneficiarii eligibili:

– Comunele prin reprezentanţii lor legali conform legislaţiei naţionale în vigoare;

– Autorităţile locale (comune) sau Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitare prin operatorii regionali pentru investiţiile în infrastructura de apa/apa uzata;

– Autoritatile locale (comune) sau Asociatii de Dezvoltare Intercomunitare prin operatorii regionali pentru investitiile în infrastructura de apă/apă uzată;

– Asociaţiile de Dezvoltare Intercomunitare (ADI) realizate între două sau mai multe comune înfiinţate conform legislaţiei naţionale în vigoare (Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale cu modificările şi completările ulterioare şi Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare);

– ONG-uriAşezăminte culturale şi Instituţii de cult definite conform legislaţiei naţionale în vigoare;

– Persoane fizice şi juridice care deţin în proprietate sau administrează obiective de patrimoniu cultural sau natural de interes local şi care aplică pentru protejarea patrimoniului cultural de interes local şi natural din spaţiul rural.

Fond disponibil alocat în această sesiune: 324.117  Euro

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect: 81.029 euro.

Data limită de depunere a proiectelor: 16 august 2013 (ora 15:00).

Depunerea proiectelor se va face la sediul Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală Ţinutul Argeşul de Mijloc, din com. Merişani, sat Dobrogostea nr. 459, jud. Argeş, în intervalul orar 9.00-15.00

Documentele justificative ce însoţesc cererea de finanţare sunt precizate în Ghidul Solicitantului aferent Măsurii 322 – disponibil în format electronic pe site-ul www.apdrp.ro. şi pe site-ul GAL www.gal-tam.ro.

Solicitantul finanţării trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în GHIDUL SOLICITANTULUI aferent Măsurii 322- disponibil în format electronic pe site-ul APDRP www.apdrp.ro şi pe site-ul www.gal-tam.ro.

În curs de depunere se află şi proiectele pentru măsurile 221 (Prima împădurire a terenurilor agricole) şi 421 (Implementarea proiectelor de cooperare), cu închidere pe data de 31 iulie 2013 (ora 14:00).

 

MĂSURA 2.2.1 – Prima împădurire a terenurilor agricole

Beneficiari eligibili:

Beneficiarii sprijinului prin această măsură sunt deţinători legali de teren agricol.

Deţinătorii privaţi de teren agricol, pentru înfiinţarea plantaţiei forestiere şi executarea lucrărilor de întreţinere pe o perioadă de 5 ani, precum şi o primă compensatorie pentru pierderea de venit prin împădurire, stabilită pe an şi pe ha, pentru o perioadă de 15 ani;

Autorităţi publice locale deţinătoare de teren agricol, numai pentru înfiinţarea plantaţiei.

Data lansării apelului de selecţie: 27 iunie 2013(ora 14:00)

Data limită de depunere a proiectelor: 31 iulie 2013(ora 14:00). Depunerea proiectelor  se va face la sediul Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală Ţinutul Argeşul de Mijloc, din com. Merişani, sat Dobrogostea nr. 459, jud. Argeş, în intervalul orar 10.00-14.00.

Fond nerambursabil total disponibil: 45.600 Euro

Număr proiecte finanţate: 2

Intensitatea ajutorului public70% (din costurile standard calculate în fişa măsurii) pentru înfiinţarea plantaţiei forestiere şi 80% (din costurile standard calculate în fişa măsurii) pentru împăduririle efectuate în zone defavorizate ( LFA) şi siturile Natura 2000.

Primele pentru întreţinerea plantaţiei forestiere înfiinţate în cadrul măsurii pe o perioadă de 5 ani şi cele pentru compensarea pierderilor de venit agricol pe suprafaţa împădurită pe o perioadă de 15 ani sunt acoperite în proporţie de 100% din fonduri publice (conform costurilor standard prevăzute în fişa măsurii din PNDR).

Primele pentru întreţinerea plantaţiilor pe o perioadă de până la 5 ani şi cele pentru compensarea pierderilor de venit agricol pe o perioadă de 15 ani vor fi acoperite în proporţie de 100% din fonduri publice

Documentele justificative ce însoţesc cererea de finanţare sunt precizate în  Ghidul Solicitantului aferent Măsurii 221 – disponibil în format electronic pe site-ul www.apdrp.ro. şi pe site-ul GAL www.gal-tam.ro.

Solicitantul finanţării trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în GHIDUL SOLICITANTULUI aferent Măsurii 221 – disponibil în format electronic pe site-ul APDRP www.apdrp.ro şi pe site-ul www.gal-tam.ro.

 

MĂSURA 4.2.1. – Implementarea proiectelor de cooperare

Beneficiari eligibili:

– Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Ţinutul Argeşul de Mijloc, beneficiar al Măsurii 431- Sub -măsura 431.2 ” funcţionarea Grupului de Acţiune Locală, dobândirea de competenţe şi animarea teritoriului”

– alte persoane juridice organizate în conformitate cu abordarea LEADER care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul GAL Ţinutul Argeşul de Mijloc

Data lansării apelului de selecţie: 27 iunie 2013(ora 14:00)

Data limită de depunere a proiectelor: 31 iulie 2013(ora 14:00). Depunerea proiectelor  se va face la sediul Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală Ţinutul Argeşul de Mijloc, din com. Merişani, sat Dobrogostea nr. 459, jud. Argeş, în intervalul orar 10.00-14.00.

Fond nerambursabil total disponibil: 13.600 euro

Valoarea maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect:  6.800 euro.

Documentele justificative ce însoţesc cererea de finanţare sunt precizate în  Ghidul Solicitantului aferent Măsurii 421 – disponibil în format electronic pe site-ul www.apdrp.ro. şi pe site-ul GAL www.gal-tam.ro.

Solicitantul finanţării trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în GHIDUL SOLICITANTULUI aferent Măsurii 421 – disponibil în format electronic pe site-ul APDRP www.apdrp.ro şi pe site-ul www.gal-tam.ro.

 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE, SPRIJIN ŞI CONSILERE se pot obţine de la sediul Asociaţiei din comuna Merişani, sat Dobrogostea nr. 459, jud. Argeş, program de lucru de luni până vineri, intervalul orar 8:00 – 16:00 sau prin e-mail: galargesul@yahoo.com şi telefon 0755894665.

Suport tipărit al informaţiilor detaliate aferente măsurii lansate şi varianta electronică ( CD) sunt disponibile la sediul GAL.