browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Cuvânt înainte

       În contextul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală – Axa 4 – LEADER, prezentul document strategic constituie Planul Local de Dezvoltare al Grupului de Acţiune Locală „Ţinutul Argeşul de Mijloc”.
Odată cu noutatea şi provocarea pe care o aduce LEADER în România pe fondul disparităţilor urban-rural şi a carenţelor în ceea ce priveşte definirea unei viziuni teritoriale, a unei strategii de dezvoltare care să vizeze mai multe unităţi administrativ-teritoriale, acest program aduce cu sine pentru comunităţile rurale şi pentru actorii sociali un îndemn la parteneriat, la alianţă public-privată pentru propria dezvoltare, pentru identificarea şi promovarea unei identităţi comune.
Astfel, LEADER, prin metodologia sa inovativă, a reuşit să adune laolaltă pe Valea Argeşului experienţe diferite, cunoştinţe variate, opţiuni individuale şi credinţe proprii pentru a stabili priorităţi de dezvoltare ce vor deveni direcţii de acţiune ale partenerilor, manifestându-se într-un spaţiu unitar de gândire, acţiune şi viziune.
Ţinutul a cărui strategie se prezintă în documentul de faţă cuprinde 13 unităţi administrativ-teritoriale: comunele Băiculeşti, Bălileşti, Budeasa, Coşeşti, Ciofrângeni, Mălureni, Merişani, Miceşti, Morăreşti, Poienarii de Argeş şi oraşul Ştefăneşti – în judeţul Argeş şi comuna Goleşti – în judeţul Vâlcea.
Situat în partea central-vestică a judeţului Argeş, respectiv în partea central-estică a judeţului Vâlcea, cu o suprafaţă totală de 70.857 ha, relief favorabil, dealuri împădurite şi lunci, reţea hidrografică, arii protejate şi situri comunitare, o populaţie de 58.348 locuitori – Ţinutul Argeşul de Mijloc s-a conturat şi-a creat propria strategie de dezvoltare.
Ţinutul este caracterizat printr-un important potenţial agricol, forestier dar şi turistic prin turismul de proximitate şi tranzit, amplificate fiind de structura demografică favorabilă a populaţiei.
Totuşi, teritoriul se confruntă cu probleme care vizează degradarea plantaţiilor de arbuşti şi pomi fructiferi, slaba exploatare a potenţialului geografic şi turistic, fărâmiţarea suprafeţelor arabile, slaba dezvoltare a fermelor mici şi a formelor asociative de producţie, procesare şi desfacere.
Pornind de la analiza diagnostic a teritoriului, coroborată cu interesele comune identificate la nivelul comunităţilor locale, inclusiv cele ale mediului de afaceri, privind dezvoltarea economică, partenerii din „Ţinutul Argeşul de Mijloc” au definit trei priorităţi specifice teritoriului:
·         Creşterea performanţei productive a activităţilor agricole şi forestiere prin investiţii în modernizarea fermelor şi organizarea fermierilor;
·         Dezvoltarea activităţilor economice alternative la activităţile agricole, prin investiţii non-agricole, cu accent pe crearea locurilor de muncă şi creşterea calităţii vieţii;
·         Gestionarea mediului înconjurător şi protejarea biodiversităţii prin promovarea unor investiţii specifice de mediu.
Potenţialul endogen al Ţinutului Argeşul de Mijloc va fi realizat la adevărata sa valoare graţie manierei participative de realizare a prezentei strategii de dezvoltare, printr-o abordare specifică, de „jos în sus” şi printr-un proces dinamic de consultare şi evaluare adecvată a actorilor locale. Mai mult, acest proces participativ a oferit partenerilor din ţinut multiple oportunităţi pentru a analiza şi propune seturi de măsuri coerente, care să favorizeze dezvoltarea armonioasă şi durabilă a teritoriului.
Prin implicarea lor în toate etapele procesului de elaborare a strategiei, conform principiilor Axei LEADER, toţi partenerii au realizat un schimb de informaţii şi viziuni relevant pentru procesul de dezvoltare a teritoriului, au analizat şi au ajuns la un consens în ceea ce priveşte opţiunile viitoare de dezvoltare. Aceştia şi-au construit o bună relaţie partenerială şi de conlucrare care include nu doar membrii Grupului de Acţiune Locală, ci şi parteneri instituţionali judeţeni şi alţi factori de interes implicaţi în procesul de elaborare a prezentei strategii de dezvoltare, aşa încât implementarea strategiei să beneficieze încă din faza de planificare de cele mai bune premise  privind punerea ei în practică.
Prin această strategie, Ţinutul Argeşul de Mijloc îşi descoperă şi îşi promovează propria sa identitate în perspectiva dezvoltării durabile valorificând deopotrivă potenţialului natural şi cultural, dar şi oamenii cu preocupările şi idealurile lor.

Echipa GAL