browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Comunicat presa sesiuni active

ASOCIATIA GAL TINUTUL ARGESUL DE MIJLOC

ANUNTA

prelungirea termenului de depunere a proiectelor – sesiunea 01/2014

Masura 1.2.1 – Modernizarea exploatațiilor agricole, Masura 3.1.3. – Incurajarea activitatilor turistice si Masura 4.2.1. – Implementarea proiectelor de cooperare

 

Data lansarii apelului de selectie (M 1.2.1. si 3.1.3):        03 martie 2014, orele 1400

Data limita de depunere a proiectelor:                   17 aprilie 2014, orele 1500

Data lansarii apelului de selectie (4.2.1):              18 februarie 2014, orele 1400

Data limita de depunere a proiectelor:                17 aprilie 2014, orele 1500

 

TERMENUL LIMITA  PENTRU DEPUNEREA PROIECTELOR ESTE 17.04.2014, ORELE 1500 

PRECIZAM CA TOATE CELELALTE PREVEDERI ALE APELURILOR DE SELECTIE RAMAN NESCHIMBATE

Depunerea proiectelor se va face la sediul Asociatiei Grupul de Actiune Locala  – TINUTUL ARGESUL DE MIJLOC din comuna Merisani, sat Dobrogostea nr. 459, jud.Argeş, zilnic, de luni pana vineri, intre orele 900-1500.

Informatii suplimentare se pot obţine de la sediul Asociatiei Grupul de Actiune Locala – TINUTUL ARGESUL DE MIJLOC din comuna Merisani, sat Dobrogostea nr. 459, jud.Argeş, sau prin email: galargesul@yahoo.com si telefon 0755894665, zilnic, de luni pana vineri, intre orele 800-1600  

 

 

ASOCIATIA GAL TINUTUL ARGESUL DE MIJLOC

ANUNTA:

SESIUNE PENTRU DEPUNEREA CERERILOR DE PROIECTE pentru

MASURA 1.2.5. – Îmbunatatirea  si  dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea  si  adaptarea agriculturii  si  silviculturii

 

1.Data lansarii apelului de selectie: 18 martie 2014 (ora 14:00)

2. Beneficiarii eligibili:

Submasura 125 a1:

– Organizatii/ federatii de utilitate publica1 ale proprietarilor/ detinatorilor de terenuri agricole constituite în conformitate cu legislatia în vigoare.

Submasura 125 a2:

– unitatile administrativ-teritoriale detinatoare de terenuri agricole sau de infrastructura de acces la exploatatiile agricole, prin reprezentantii lor legali;

– Asociatii de Dezvoltare Intercomunitara (ADI) ale unitatilor administrativ teritoriale detinatoare de terenuri agricole sau de infrastructura de acces la exploatatiile agricole.

Submasura 125 b:

– proprietari/ detinatori (cu drept de administrare) privati de padure, persoane fizice si juridice;

– asociatii de proprietari/ detinatori privati de padure;

– unitati administrativ-teritoriale detinatoare de padure;

– Asociatii de Dezvoltare Intercomunitara (ADI) ale unitatilor administrativ teritoriale detinatoare de padure;

– Administratorul fondului forestier de stat – Regia Nationala a Padurilor –ROMSILVA, prin unitatile si filialele din structura sa.

Submasura 125 c:

– Comune;

– Administratorul fondului forestier de stat – Regia Nationala a Padurilor Romsilva, persoana juridica care administreaza fondul forestier proprietate public a statului, ce functioneaza pe baza de gestiune economica si autonomie financiara.

3. Fond disponibil alocat in aceasta sesiune:  130.000 Euro

4. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordata pentru finanţarea unui proiect: 130.000 euro.

5. Data limita de depunere a proiectelor: 17 aprilie 2014 (ora 15:00).

Depunerea proiectelor  se va face la sediul Asociatiei Grupul de Actiune Locala Tinutul Argesul de Mijloc, din com. Merisani, sat Dobrogostea nr. 459, jud. Arges, in intervalul orar 9.00-15.00

6. Documentele justificative ce însoţesc cererea de finanţare sunt precizate în Ghidul Solicitantului aferent Măsurii 125 -disponibil în format electronic pe site-ul www.apdrp.ro. si pe sie-ul GAL www.gal-tam.ro.

7. Solicitantul finanţării trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în GHIDUL SOLICITANTULUI aferent Măsurii 125- disponibil in format electronic pe site-ul APDRP www.apdrp.ro si pe site-ul www.gal-tam.ro.

8. INFORMAŢII SUPLIMENTARE, SPRIJIN ŞI CONSILERE se pot obţine de la sediul Asociatiei din comuna Merisani, sat Dobrogostea nr. 459, jud.Argeş, program de lucru de luni pana vineri, intervalul orar 8:00 – 16:00 sau prin email: galargesul@yahoo.com si telefon 0755894665.

Suportul tiparit al informatiilor detaliate aferente masurii lansate si varianta electronica ( CD) sunt disponibile la sediul GAL.

 

______________________________

ASOCIATIA GAL TINUTUL ARGESUL DE MIJLOC 

ANUNTA

prelungirea duratei apelului de selectie si majorarea fondurilor disponibile

pentru:

Masura 112 ” Instalare tanar fermier” –nr. de referinta al sesiunii de proiecte: 112L/1-14-3.03.2014

Fondul public disponibil (48.000 euro) alocat in cadrul sesiunii cererii de proiecte 112L/1-14-3.03.2014, ce s-a deschis in data de 3 martie 2014, se majoreaza cu suma de 16.000 euro, iar durata apelului de selectie se prelungeste pana la data de 17.04.2014.

Astfel,

Fondul disponibil alocat acestei sesiuni: 64.000 euro

     Perioda de depunere a proiectelor: 3.03.2014 – 17.04.20140

Masura 312 „Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi”- nr. de referinta al sesiunii de proiecte: 312L/1-14-3.03.2014

Fondul public disponibil (259.348 euro) alocat in cadrul sesiunii cererii de proiecte 312L/1-14-3.03.2014, ce s-a deschis in data de 3 martie 2014, se majoreaza cu suma de 37.800 euro, iar durata apelului de selectie se prelungeste pana la data de 17.04.2014.

Astfel,

Fondul disponibil alocat acestei sesiuni: 297.148 euro

     Perioda de depunere a proiectelor: 3.03.2014- 17.04.2014

Masura 322 ” Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea seviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale„- nr. de referinta al sesiunii de proiecte: 322L/1-14-3.03.2014

Fondul public disponibil (17.521 euro) alocat in cadrul sesiunii cererii de proiecte 322L/1-14-3.03.2014, ce s-a deschis in data de 3 martie 2014, se majoreaza cu suma de 57.217 euro, iar durata apelului de selectie se prelungeste pana la data de 17.04.2014.

Astfel,

Fondul disponibil alocat acestei sesiuni: 74.738 euro

     Perioda de depunere a proiectelor: 3.03.2014- 17.04.2014

         Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordata pentru finanţarea unui proiect: 74.738 euro

Toate celelalte informatii prevazute in cadrul apelurilor de selectie raman neschimbate.

__________________________________

ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA TINUTUL ARGESUL DE MIJLOC

ANUNTA:

 IN DATA DE 3 MARTIE 2014 SE DESCHIDE

SESIUNE PENTRU DEPUNEREA CERERILOR DE PROIECTE pentru:

 

MASURA 1.1.2. INSTALAREA TINERILOR FERMIERI

 

 Beneficiarii eligibili  pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin Masura 112 sunt fermierii în vârsta de pâna la 40 de ani (neîmpliniti la data depunerii Cererii de Finantare), persoane fizice sau juridice care practica în principal activitati agricole si a caror exploatatie agricola are o dimensiune economica cuprinsa între 6 si 40 UDE, este situata pe teritoriul tarii, este înregistrata în Registrul unic de identificare – APIA si Registrul agricol.

Categoriile de beneficiari eligibili care pot solicita sprijin nerambursabil prin Masura 112, sunt:

persoana fizica;

 – persoana fizica înregistrata si autorizata în conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 44/ 2008, cu modificarile si completarile ulterioare:

individual si independent, ca persoana fizica autorizata;

ca întreprinzator titular al unei întreprinderi individuale;

 – asociat si administrator unic al unei societati cu raspundere limitata – SRL, înfiintata în baza Legii 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Fond disponibil alocat in aceasta sesiune: 48.000 Euro

Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect: 40.000 euro.

 

MASURA 1.2. 1.MODERNIZAREA EXPLOATAȚIILOR AGRICOLE 

Beneficiarii eligibili  sunt fermieri, conform definitiei PNDR (persoane fizice sau juridice, care practica în principal activitati agricole – activitate principală conform Certificatului de Inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului – a caror exploatatie este situata pe teritoriul tarii, are o dimensiune egală sau mai mare de 2 UDE, inregistrata in Registrul unic de identificare / Registrul agricol) sunt exceptate de la sprijinul prin aceasta masura organizatiile de producatori din sectorul legume si fructe pentru investitii sprijinite prin pilonul i.

Persoanele fizice neautorizate incă vor fi acceaptate ca beneficiari potentiali daca se angajeaza sa se autorizeze pană la data incheierii contrctului de finantare.

Grupurile de producatori şi cooperativele pot fi beneficiari ai masurii cu conditia ca investitiile realizate sa deserveasca interesele propriilor membri.

Fond nerambunsabil total disponibil: 50.074euro.

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordata pentru finanţarea unui proiect: 50.047 euro.

MASURA 3.1.2.SPRIJIN PENTRU CREAREA ȘI DEZVOLTAREA DE MICRO-ÎNTREPRINDERI

 

Beneficiarii eligibili:

Micro-întreprinderile aşa cum sunt definite în Recomandarea Comisiei (CE) nr. 361/2003 şi în legislaţia naţională în vigoare (având mai puţin de 10 angajaţi şi o cifră de afaceri anuală netă sau active totale având o valoare de până la 2,0 milioane Euro).

Persoane fizice (neînregistrate ca operatori economici) – care se vor angaja ca până la data semnării contractului de finanţare să se autorizeze cu un statut minim de persoană fizică autorizată şi să funcţioneze ca micro-întreprindere.

Beneficiarii măsurii, a căror cerere de finanţare a fost selectată, sunt eligibili pentru schema de garantare pentru IMM-uri cu finanţare din PNDR.

Un beneficiar care a îndeplinit condiţiile de eligibilitate şi de selecţie prevăzute în această fişă este considerat că îndeplineşte condiţiile prevăzute la art.51 alin 3 din Regulamentul (CE) nr. 1974/2006. 

Fond disponibil alocat in aceasta sesiune: 259.348 euro

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordata pentru finanţarea unui proiect: 200.000 euro.

MASURA 3.2.2.RENOVAREA, DEZVOLTAREA SATELOR, ÎMBUNĂTĂȚIREA SEVICIILOR DE BAZĂ PENTRU ECONOMIA ȘI POPULAȚIA RURALĂ ȘI PUNEREA ÎN VALOARE A MOȘTENIRII RURALE

Beneficiarii eligibili:

Comunele prin reprezentantii lor legali conform legislatiei nationale în vigoare;

– Autoritatile locale (comune) sau Asociatii de Dezvoltare Intercomunitare prin operatorii regionali pentru investitiile în infrastructura de apa/apa uzata;

Asociatiile de Dezvoltare Intercomunitare (ADI) realizate între doua sau mai multe comune înfiintate conform legislatiei nationale în vigoare (Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale cu modificarile si completarile ulterioare si Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare);

ONG-uri, Asezaminte culturale si Institutii de cult definite conform legislatiei nationale în vigoare;

– Persoane fizice1 si juridice care detin în proprietate sau administreaza obiective de patrimoniu cultural sau natural de interes local si care aplica pentru protejarea patrimoniului cultural de interes local si natural din spatiul rural.

 

Fond disponibil alocat in aceasta sesiune: 17.521Euro

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordata pentru finanţarea unui proiect: 17. 521 euro.

MASURA 3.1.3. -INCURAJAREA ACTIVITATILOR TURISTICE 

 Beneficiarii eligibili :

Micro-întreprinderile (societăţi comerciale cu capital social privat: SNC, SCS, SRL, SA, inclusiv societăți cooperative de gradul 1 meșteșugărești și de consum care au prevăzute în actul constitutiv ca obiectiv desfășurarea/ dezvoltarea de activităţi ce vizează turismul rural, înfiinţate conform legislaţiei naţionale în vigoare (Legea nr. 1/ 2005, privind funcţionarea şi organizarea cooperativei cu modificările şi completările ulterioare).

Persoane fizice (neînregistrate ca agenţi economici) care se vor angaja ca până la data semnării Contractului de finanţare să se autorizeze cu un statut minim de persoană fizică autorizată şi să funcţioneze ca micro-întreprindere, iar în situaţia în care, în urma autorizării, se modifică reprezentantul legal al proiectului, se vor depune toate documentele ce demonstrează transferul dreptului de reprezentare pentru noua formă de organizare juridică, această modificare neafectând respectarea criteriilor de eligibilitate şi selecţie ale Cererii de Finanţare.

Comunele prin reprezentanţii lor legali conform legislaţiei naţionale în vigoare, precum şi asociaţiile de dezvoltare intercomunitară realizate doar între comune şi înfiinţate conform legislaţiei naţionale în vigoare (Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale cu modificările şi completările ulterioare şi Ordonanţa Guvernului nr. 26/ 2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare);

 

Fond disponibil nerambunsabil alocat in aceasta sesiune: 85.024 euro

 Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordata pentru finanţarea unui proiect: 85.024 euro.

Data limita de depunere a proiectelor: 4 aprilie 2014 (ora 15:00).

Depunerea proiectelor se va face la sediul Asociatiei Grupul de Actiune Locala Tinutul Argesul de Mijloc, din com. Merisani, sat Dobrogostea nr. 459, jud. Arges, in intervalul orar 9.00-15.00

Documentele justificative ce însoţesc cererea de finanţare sunt precizate în  Ghidul Solicitantului aferent Măsurilor respective -disponibil în format electronic pe site-ul www.apdrp.ro. si pe sie-ul GAL www.gal-tam.ro.

INFORMAŢII SUPLIMENTARE, SPRIJIN ŞI CONSILERE se pot obţine de la sediul Asociatiei din comuna Merisani, sat Dobrogostea nr. 459, jud.Argeş, program de lucru de luni pana vineri, intervalul orar 8:00 – 16:00 sau prin email: galargesul@yahoo.com si telefon 0755894665.

 

__________________________________________________________

ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA TINUTUL ARGESUL DE MIJLOC

ANUNTA:

IN DATA DE 18 FEBRUARIE 2014 SE DESCHIDE

SESIUNE PENTRU DEPUNEREA CERERILOR DE PROIECTE pentru:

MASURA 4.2.1. – IMPLEMENTAREA PROIECTELOR DE COOPERARE

 Beneficiari eligibili:

– Asociatia Grupul de Actiune Locala Tinutul Argesul de Mijloc, beneficiar al Masurii 431- Sub -masura 431.2 ” functionarea Grupului de Actiune Locala, dobandirea de competente si animarea teritoriului”

– alte persoane juridice organizate in conformitate cu abordarea LEADER care isi desfasoara activitatea pe teritoriul GAL Tinutul Argesul de Mijloc

Fond disponibil alocat in aceasta sesiune: 30.380 euro

Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect:   30.380 euro

Data limita de depunere a proiectelor: 31 martie 2014 (ora 15:00).

Depunerea proiectelor  se va face la sediul Asociatiei Grupul de Actiune Locala Tinutul Argesul de Mijloc, din com. Merisani, sat Dobrogostea nr. 459, jud. Arges, in intervalul orar 9.00-15.00

Documentele justificative ce însoţesc cererea de finanţare sunt precizate în  Ghidul Solicitantului aferent Măsurilor respective -disponibil în format electronic pe site-ul www.apdrp.ro. si pe sie-ul GAL www.gal-tam.ro.

INFORMAŢII SUPLIMENTARE, SPRIJIN ŞI CONSILEREse pot obţine de la sediul Asociatiei din comuna Merisani, sat Dobrogostea nr. 459, jud.Argeş, program de lucru de luni pana vineri, intervalul orar 8:00 – 16:00 sau prin email: galargesul@yahoo.com si telefon 0755894665.